miljö & kvalité

vår miljö & kvalitetspolicy
Våra tjänsterKontaka oss

Vår Miljöpolicy

Miljön är för oss av yttersta vikt

Denna miljöpolicy gäller hela VVS Montage I Bålsta AB.

Syfte

VVS Montage I Bålsta AB ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att VVS Montage I Bålsta AB ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både:

 •  internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten
 •  externt för en minskad miljöpåverkan (vid produktionen) av våra tjänster/produkter.

Mål

VVS Montage I Bålsta AB ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.

 

Medel – ett systematiskt arbete

Ett systematiskt miljöarbete i VVS Montage I Bålsta AB innebär att:

 •  Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav samt SundaHus utgör minimi- nivå i VVS Montage I Bålsta ABs miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig formulerar årliga konkreta mål för VVS Montage I Bålsta ABs miljöarbete.
 • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella målen
  efterlevs och successivt revideras.
 • Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande.

VD eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av VVS Montage I Bålsta ABs miljöarbete utifrån utökade och ny formulerade mål.

 

MILJÖPOLICY

Utgångspunkter och principer

 • Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljö- hänsyn.
 • Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning. Ett exempel är våra egna lokaler på Sjövägen 21 i Bålsta där vid byggnationen var noga med att bygga Energieffektivt samt att installationer i lokalen är det mest effektiva som marknaden kan erbjuda. Ni är välkomna på en förevisning.
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.

Att alla arbetstagare med externa kontakter, samarbetspartner, leverantörer och kunder, åtar sig att samarbeta med dessa i syfte att också öka deras miljömedvetenhet och stödja dem i att minska sin miljöbelastning vid användningen av våra tjänster/produkter.

 

Åtaganden och Insatser

VVS Montage I Bålsta ABs miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och kon- kreta insatser:

 • Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontors- material och annat förbrukningsmaterial.
 • Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt, genom att exempelvis släcka lampor och inte låta datorer stå i vänteläge när arbetsdagen är slut. I vår fastighet finns enbart LED- lampor och ett återvinnings system med ca 70% återvinning på värmen samt kylan via ventilationen likaså ett effektivt värmepump system för värme och varmvatten.
 • Att arbetstagare använder kommunikationer med liten miljöbelastning, e-post och video- konferenser istället för egen bil, vanlig post och resor till och från möten.
 • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljö- mässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontors- utrustning.
 • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljö- stationer, exempelvis papper och kartong, batterier, el skrot, engångsglas etc.
 • Att vi tar hänsyn till återvinning av material och miljösäker avfallshantering samt att detta prioriteras framför exempelvis tillgänglighet och pris.
 • Att vi bara skriver ut nödvändiga dokument och där det är möjligt använder oss av dubbelsidig utskrift.

Policyn antagen 2017-01-01
Ledningen på VVS Montage I Bålsta AB

Kvalitetspolicy

Vi lyssnar till våra kunder

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Lagar och förordningar skall efterlevas i dagliga arbetet.

Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

 • Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.
 • Våra produkter och tjänster ska levereras i tid.
 • Vi ska vara den självklara och konkurrenskraftiga leverantören.
 • Genom aktivt förändringsarbete se över, förbättra och effektivisera alla våra processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.
 • Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp vårt kvalitetsarbete.
 • Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning.
 • Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen.
 • Ledningen ska säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens, engagerade och ges möjlighet till
  utveckling.
 • Vi följer de krav som Säker vatten ställer på oss.
 • Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser.
 • Egenkontroller och övriga dokument efterlevs och är ett självklart verktyg i det vardagliga arbetet.
 • Arbetsplatsen ska vara miljövänlig.
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Policyn antagen 2016-10-02 Ledningen på VVS Montage I Bålsta AB

Kontakta oss

Sjövägen 21, 746 31 Bålsta
08-33 01 77
stefan.hogberg@vvsmontage.se